Elsäkerhet

Som Anläggningsinnehavare* är man ansvarig för sin elanläggning.
Anläggningsinnehavaren är enligt ellagstiftningen skyldig att se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom. För att klara sin uppgift skall innehavaren utöva tillsyn av anläggningen både fortlöpande och periodiskt.
Genom att teckna ett serviceavtal med oss får man professionell hjälp att leva upp till ansvaret som Anläggningsinnehavare. En överenskommelse om regelbunden service resulterar dessutom i kortare stillestånd, säkrare drift, lägre totalkostnad och minimal brandrisk. 
Ett serviceavtal, som baseras på de verkliga behoven, innebär att vi kan elanläggningen både utan och innan, vi utför förebyggande arbeten som leder till färre fel och avbrott i driften och det skapar mindre irritation och utgifter för akututryckningar. Med ett serviceavtal har ansvarar innehavaren fortfarande för elanläggningen, men arbetsuppgifterna att sköta elanläggningen tar vi på oss.
*Med Anläggningsinnehavare menas en person som genom till exempel arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp disponerar över en elanläggning.