Brandlarm

I alla typer av verksamheter finns det risk för brand och det gäller att skydda verksamheten.

Brandlarmsystemet är en del i det skadebegränsande brandskyddet som, när en brand trots förebyggande åtgärder uppstått, ska rädda liv, förhindra ödeläggelse och begränsa de skador branden kan ge upphov till.
Det betyder att brandlarmsystemet, på ett så tidigt stadium det är praktiskt möjligt ska upptäcka en begynnande brand så att en säker och snabb utrymning kan genomföras, samtidigt som en verksam släckinsats kan inledas innan branden har fått för stor omfattning. Därför är förebyggande brandskydd, t.ex. automatiska brandlarm, av största vikt.

En brandlarmanläggning är en säkerhetsinstallation och stora krav måste därför ställas på kvalitet och pålitlighet hos ingående material. Anläggningen måste vara omsorgsfullt planerad, installerad och kontrollerad. Stora krav måste ställas på underhåll och skötsel av anläggningen

Vi är certifierad Anläggarfirma för brandlarmanläggningar enligt SBF 1008:2 och kan hjälpa er med installation av den typ av brandlarm som passar er anläggning bäst.